Opis projektu

Tytuł projektu:
Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Wartość projektu:
757 656,25 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
96,94% (734 456,25zł)

Lider projektu:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Partner projektu:
Gmina Miasta Chełmża

Cel:
Celem projektu jest przygotowanie i przetestowanie zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy, oraz włączenie go do lokalnej polityki.

Grupa docelowa:
odbiorcy:
Grupa objęta testowaniem modelu składać się będzie z 20 rodzin z występującym problemem dziedziczonej biedy
(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) wraz z najbliższym sąsiedztwem łącznie ok. 70 osób (35kobiet i 35 mężczyzn).
użytkownicy modelu:
Model będzie adresowany do następujących podmiotów:
a) przedstawiciele Urzędu Miasta Chełmży,
b) kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży,
c) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
d) Dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkoły znajdujących się na rewitalizowanym terenie,
e) Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa,
f) Organizacje sportowe,
g) Organizacje pozarządowe z terenu miasta.

Główne działania:
 • Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium (obszar Chełmży obejmujący trzy kwartały wyznaczone przez ulice Paderewskiego, Piotra Skargi, Św. Jana, Mickiewicza i Sienkiewicza)
 • Opracowanie przez Zespół Roboczy zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy.
 • Przetestowanie modelu na wybranym obszarze na terenie Chełmży.
 • Upowszechnienie wypracowanego rozwiązania poprzez wizyty studyjne, szkolenia i publikację.
 • Włącznie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym
Czas realizacji: od 2017-01-01 do: 2019-06-30

Rezultaty projektu:
 • Raport badawczy z pogłębionej diagnozy terytorium.
 • Utworzenie interdyscyplinarnego Zespołu Roboczego.
 • Opracowanie zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy.
 • Realizacja działań wpierający dla 20 rodzin z obszaru zdegradowanego na podstawie wypracowanego modelu.
 • Przygotowanie publikacji upowszechniającej innowację.
 • Szkolenia i wizyty studyjne upowszechniające innowację.
 • Włączenie przetestowanego modelu do lokalnych dokumentów strategicznych w Chełmży.

drukuj  
Nasi partnerzy: