Szczegółowy opis projektu


Opis projektu:
Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.1 - Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
od 01.10.2017r. do 31.03.2019r.

Wartość projektu:
1 023 611,25 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Kwota dofinansowania:
870 055,25 zł

Cel:
Podniesienie w okresie październik 2017 - marzec 2019 aktywności społecznej i zawodowej 39 niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń i powiatu toruńskiego, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.

Grupa docelowa:
39 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem, mieszkańców gminy Toruń oraz gmin powiatu toruńskiego.

Główne działania:
- reintegracja społeczna (trening interpersonalny, zajęcia aktywizacyjne, gospodarowanie budżetem domowym, podstawy obsługi komputera, profilaktyka uzależnień, warsztaty z elementami Szkoły Rodzica, warsztaty prawne, indywidualne poradnictwo).
- zajęcia zawodowe praktyczne i teoretyczne w 2 profilach zawodowych: porządkowo-ogrodniczo-usługowym oraz gastronomiczno-usługowym

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

  • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 831,10 zł brutto),
  • premie integracyjne,
  • bilet miesięczny sieciowy,
  • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
  • ubezpieczenie NW,
  • badania lekarskie,
  • odzież roboczą,
  • środki czystości,
  • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: