Szczegółowy opis projektu

 

Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.2 „Włączenie społeczne” oraz Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.

Wartość projektu: 394 186,13 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania: 335 058,13 zł

Cel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 10 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji zawodowej.

Grupa docelowa: 10 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (7 kobiet, 3 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego. Będą to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-65 lat.

Główne działania:
- reintegracja społeczna, w tym zajęcia grupowe m.in. z zakresu treningu interpersonalnego, warsztatów rynku pracy, zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe, psychoterapia i terapia uzależnień, zajęcia integracyjno-socjalizujące.
- reintegracja zawodowa - szkolenia teoretyczne i praktyki zawodowe w Centrum Integracji Społecznej oraz u pracodawców.

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

  • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 755,40 zł netto),
  • premie integracyjne,
  • bilet miesięczny miejski i pozamiejski,
  • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
  • ubezpieczenie NNW,
  • badania lekarskie,
  • odzież roboczą,
  • środki czystości,
  • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
drukuj  
Nasi partnerzy: