Informacje o projekcie

Tytuł projektu: "Stawiam na siebie - aktywizacja społeczna"


Realizator: Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - lider projektu oraz Gmina Lubicz - partner projektu   

Okres realizacji projektu:  01.08.2011 - 31.12.2011   

Grupa docelowa:  16 osób - mieszkańcy gminy Lubicz - z terenu Grębocina, Gronowa, Rogówka, Rogowa w wieku 15-24 l., nieaktywni zawodowo (uczący się) lub bezrobotni  

Miejsce: Projekt będzie realizowany w woj. kujawsko - pomorskim, w miejscowości Grębocin, cyklicznie 2 razy na tydzień w godzinach popołudniowych.   

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji   

Działania projektu: 

  1. WARSZTATY TANECZNE + pokaz - zajęcia z zakresu nauki tańca służące m.in. kształtowaniu umiejętności wyrażania emocji, przeżyć, uczyć, wyobraźni twórczej - 42 h
  2. WARSZTAT MULTIMEDIALNY - zajęcia o charakterze poznawczym tj. nabycie i podniesienie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami - 35 h    
  3. ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE - zajęcia z zakresu pracy poza problemem oraz pracy nad silnymi stronami uczestników, nauka niwelowania osobistych problemów i barier. Zajęcia pozwolą nauczyć się rozpoznawania własnych emocji i radzenia sobie z nimi. Nauka budowania granic, odmowy asertywnej - 30 h    
  4. ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO - wyjazdy m. in. do kina, na kręgle, basen itp.    
  5. WYJAZD INTEGRACYJNY "Z Ekonomią Społeczną za pan brat" - w ramach 3 - dniowego wyjazdu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniem oraz ciekawymi przykładami ekonomii społecznej -  1 wyjazd        


Jesteś zainteresowany zgłoś się do Pani Karoliny Parzych - pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu, telefon: 56 674 21 55

drukuj  
Nasi partnerzy: