Archiwum CISTOR


CEL GŁÓWNY
 

Centrum Integracji Społecznej – CISTOR działa od 1 maja 2004r. na zasadach gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta Torunia. Obecnie w ramach Centrum realizowany jest projekt "Stokrotkowa Start" oraz "Centrum Ekonomii Społecznej", współfinansowany przezEuropejski Fundusz Społeczny.

Celem działalności CISTOR jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych i tym samym przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążymy dousamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej.

Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych.  

POWSTANIE CENTRUM

Koncepcja powstała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinieprzy współpracy z Wydziałem Rozwoju i Integracji EuropejskiejUrzędu Miejskiego w Toruniu.

We wrześniu 2003 roku złożony został wniosek do wojewody kujawsko – pomorskiego o nadanie statusu centrum. W marcu 2004 roku projekt uzyskał bardzo pozytywną opinię marszałka oraz ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Miesiąc później wojewoda nadał status CIS, zaś 1 maja - zarządzeniem nr 105 / 2004 – Prezydent Miasta Torunia utworzył Centrum Integracji Społecznej – CISTOR w Toruniu z siedzibą przy ulicy Stokrotkowej 22. 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
 

            Bezpośredni nadzór nad CISTOR sprawuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia oraz Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Zbigniew Fiderewicz. Organizacją pracy Centrum zajmuje się dyrektor, zatrudniany przez Prezydenta Miasta Torunia.

         Za pracę działów Reintegracji Zawodowej i Społecznej odpowiedzialny jest zastępca dyrektora CISTOR; w skład działu Reintegracji Zawodowej wchodzi 10 instruktorów grup, zaś Reintegracji Społecznej – koordynator ds. reintegracji społecznej, pracownik socjalny, doradca zawodowy i psycholog oraz terapeuta uzależnień. Administrację Centrum stanowią główny księgowy, referent ds. sekretariatu, referent ds. kadr i płac oraz referent ds. analityki i sprawozdawczości. Jako obsługa zewnętrzna współpracują z nami specjalista ds. bhp oraz radca prawny. 

Tutaj zobaczyć można schemat organizacyjny Centrum

         W realizacji zadań istotnie wspierają Centrum stażyści oraz wolontariusze.

 

FINANSOWANIE CENTRUM
 

Pierwsze wyposażenie oraz pierwsze miesiące działalności sfinansowane zostały przez Urząd Miasta Torunia. Na realizację projektu„Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana w Centrum Integracji Społecznej w Toruniu – CISTOR” Gmina Miasta Toruń pozyskała dotację finansową z funduszy Unii Europejskiej (program PHARE 2002). We wrześniu 2004 oraz czerwcu 2005 CISTOR wygrał ogłoszone przez marszałka województwa kujawsko – pomorskiego konkursy pn.„Wspieranie procesu reintegracji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego), przebywających w Centrach Integracji Społecznej”.

We wrześniu 2005 roku Centrum rozpoczęło II edycję swojego programu pod nazwą „Stokrotkowy Dom – reintegracja społeczna prowadzona w CISTOR w Toruniu”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Miasta Toruń.

Czerwiec 2006 roku to początek działalności Klubu Integracji Społecznej, będącego nową strukturą w ramach CISTOR. Pierwsze miesiące funkcjonowania KIS-u sfinansowane zostały z dotacji marszałkowskiej.

 

Od 15 stycznia 2007 roku realizowane były dwa kolejne projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Pierwszy z nich – „Stokrotkowa Szansa – reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu” – stanowił III edycję programu zatrudnienia socjalnego w ramach CIS i zakończył się 30 czerwca 2008 roku. Natomiast drugi –„KIS – Kompetentni i Solidni” zakończył się 30 marca 2008 roku i był rozwinięciem działalności Klubu Integracji Społecznej.

Budżet Centrum uzupełniają dochody z prowadzenia działalności usługowej. 

BENEFICJENCI CENTRUM
 

Zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 ust. 2) oraz wytycznymi dla projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnikami Centrum mogą być osoby:

-  pozostające bez pracy co najmniej od 36 miesięcy,

-  bezdomne,

-  uzależnione od alkoholu/narkotyków lub innych środków psychoaktywnych,  które są w trakcie terapii bądź ukończyły ją nie dalej niż rok temu,

-  zwolnione z zakładu karnego nie dalej niż rok temu.  

Uczestnikiem CISTOR nie może być osoba, która posiada jakiekolwiek źródło dochodu, np. zasiłek dla bezrobotnych, rentę bądź emeryturę.  

         Do chwili obecnej w ramach siedmiu realizowanych projektów CISTOR objął wsparciem ponad 300 osób dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Ponadto z różnego rodzaju działań towarzyszących (seminaria, konferencje, szkolenia, konsultacje) skorzystało ponad 500 przedstawicieli instytucji samorządowych, pracodawców i mieszkańców naszego miasta.

drukuj  
Nasi partnerzy: