Konferencja

 

Konferencja kończąca projekt
„Stokrotkowy Dom”


 

W dniach 28-29 sierpnia 2006r. odbyła się w Toruniu konferencja podsumowująca projekt „Stokrotkowy Dom”. Przez dwa dni przedstawiciele różnych instytucji z całej Polski dyskutowali o problemach związanych z pomaganiem osobom dotkniętym zjawiskiem wykluczenia społecznego. Szczególnie owocna była wymiana doświadczeń między pracownikami kilkudziesięciu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Wśród uczestników konferencji znaleźli się także m.in.: Radca Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju RegionalnegoCezary Miżejewski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Dorota Hass, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Grzegorz Kasprzycki, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Wróblewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu Krystyna Żejmo - Wysocka oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu Hanna Moczyńska.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był zamknięciu programu „Stokrotkowy Dom - Reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu”: uczestnicy projektu otrzymali z rąk p. Zbigniewa Fiderewicza oraz p. Cezarego Miżejewskiego certyfikaty ukończenia programu, zaś Dyrektor CISTOR, p. Małgorzata Kowalska przedstawiła w formie prezentacji sprawozdanie z realizacji projektu. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się jakie zaplanowano działania, jaka kadra realizowała projekt, kim byli beneficjenci, w jaki sposób realizowano promocję projektu, wreszcie jakie były jego rezultaty i w jaki sposób dokonano ich ewaluacji. Prezentacja była bogato ilustrowana zdjęciami uczestników podczas doskonalenia umiejętności społecznych i zawodowych.

Następnie Radca Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego p. Cezary Miżejewski omówił najważniejsze założenia reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych (przygotowywanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz przedstawił projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

W kolejnej prezentacji p. Anna Buczyńska (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej) omówiła działania Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Następnie p. Grzegorz Kasprzycki przedstawił możliwości wsparcia finansowego projektów w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cykl wystąpień przedstawicieli władz samorządowych zamknęła wypowiedź p. Doroty Hassna temat wspierania inicjatyw z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez administrację rządową.

Dwie ostatnie prezentacje służyły przedstawieniu projektów podobnych do „Stokrotkowego Domu”, realizowanych w innych częściach naszego kraju. P. Michał Cichocki oraz siostra Brygida Jałowa opowiedzieli o Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu, funkcjonującym w ramach Stowarzyszenia Szkoła „Barki” im. H. CH. Kofoeda. Natomiast p. Renata Pasikowska zaprezentowała działalność Centrum Integracji Społecznej w Lublinie.

Po obiedzie uczestnicy konferencji zaproszeni zostali na zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, zaś dzień zakończyła uroczysta kolacja w Forcie IV. 

W drugim dniu uczestnicy konferencji podzielili się na dwie grupy, w których odbyły się panele dyskusyjne. Jeden z paneli dotyczył zjawiska wykluczenia społecznego w kontekście zadań gminy (moderatorzy: Dorota Wróblewska, Hanna Moczyńska i Krystyna Żejmo - Wysocka). Analizowano w jaki sposób konstruować efektywną Strategię Rozwoju Regionalnego oraz jak skutecznie pomagać osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu.

Drugi panel dotyczył zjawiska wykluczenia społecznego z perspektywy polityki społecznej państwa (moderatorzy: Cezary Miżejewski i Piotr Całbecki). Dyskutowano o poszczególnych elementach koncepcji zatrudnienia socjalnego oraz specyficznym umiejscowieniu Centrów Integracji Społecznej na styku dwóch płaszczyzn: rynku pracy i pomocy społecznej.

Podczas dyskusji wyrażona została potrzeba zrzeszenia się Centrów i Klubów Integracji Społecznej w organizację, która mogłaby reprezentować instytucje zatrudnienia socjalnego i podejmować się zadań niemożliwych do zrealizowania w formule CIS/KIS. W związku z tym po zakończeniu konferencji odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Partnerstwo Społeczne”. Członkowie-założyciele uchwalili statut stowarzyszenia oraz dokonali wyboru jego władz. Do zarządu stowarzyszenia wybrano: Małgorzatę Kowalską (prezes, CIS w Toruniu), Michała Siromskiego (sekretarz, CIS w Toruniu), Joannę Danicką (skarbnik, CIS w Toruniu), Marka Figla (członek zarządu, CIS w Bydgoszczy) oraz Renatę Pasikowską (członek zarządu, CIS w Lublinie). W skład komisji rewizyjnej stowarzyszenia weszli: Marian Knopkiewicz (przewodniczący, CIS w Łomży), Michał Cichocki (sekretarz, CIS w Poznaniu) oraz Emilian Prorok (członek komisji, CIS w Gorzowie Wielkopolskim).

Wnioski z paneli dyskusyjnych, prezentacje oraz zdjęcia z konferencji można pobrać poniżej.

pdfCISTOR_-_sprawozdanie_z_realizacji_projektu.pdf
pdfB._Jalowa_-_CIS_Poznan.pdf
pdfC._Mizejewski_-_po_kl.pdf
pdfC._Mizejewski_-_zalozenia_do_reformy_systemu_pom._spol..pdf
pdfD._Wroblewska_-_dzialania_samorzadu_w_zakresie_wykl._spol..pdf
pdfG._Kasprzycki_-_mozliwosci_wsparcia_projektow.pdf
pdfR._Pasikowska_-_CIS_Lublin.pdf
pdfWnioski_z_panelu_dyskusyjnego_-_polityka_spoleczna.pdf
pdfWnioski_z_panelu_dyskusyjnego_-_zadania_gminy.pdf
drukuj  
Nasi partnerzy: