Opis projektu

 

Opis projektu:
Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem krajowym - Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz partnerem ponadnarodowym - Frälsningsarmén Bistånd (Szwecja), w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2012r. do 31.03.2014r.

Wartość projektu:
1 926 729,26 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
100%

Cel:
Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ust. z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Grupa docelowa:
Mieszkańcy gminy Miasta Toruń oraz powiatu toruńskiego w wieku od 18 do 64 roku,  którzy są:

 • osobami bezrobotnymi (szczególnie dłużej niż 12 miesięcy)
 • lub osobami nieaktywnymi zawodowo m.in. z powodu:
  • niepełnosprawności
  • ukończonej terapii uzależnień
  • opuszczenia zakładu karnego
  • bezdomności

Główne działania:
Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą w 4 profilach zawodowych:

 • porządkowym
 • budowlano-porządkowym
 • opiekunów osób zależnych
 • gastronomiczno-hotelarską

Uczestnicy odbędą:

 • praktyki zawodowe
 • kursy zawodowe
 • doradztwo zawodowe
 • trening interpersonalny
 • kurs komputerowy

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne (w I miesiącu 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych miesiącach 100% tego zasiłku )
 • premie motywacyjne
 • badania lekarskie
 • środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą
 • jeden posiłek w ciągu dnia
 • bilet miesięczny sieciowy

Komponent ponadnarodowy projektu:

 • realizacja wizyty studyjnej u partnera ponadnarodowego
 • wymiana doświadczeń
 • adaptacja wybranej dobrej praktyki w pracy z uczestnikami
drukuj  
Nasi partnerzy: