2013-02-13

Poszukujemy pracodawców

Zatrudnienie wspierane otwiera przed pracodawcami szansę na pozyskanie niewielkim kosztem solidnego, doświadczonego i sprawdzonego pracownika.

Pracodawca, który zatrudni na umowę o pracę osobę kończącą szkolenia w ramach projektu „Przystanek Stokrotkowa 22", przez 12 miesięcy otrzymuje częściową refundację wynagrodzenia w wysokości:

  • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych trzech miesiącach
  • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w trzech kolejnych miesiącach
  • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych sześciu miesiącach.

W zamian pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, na umowę o prace na pełen etat.

Refundacji dokonuje starosta ze środków Funduszu Pracy, w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku pracodawcy.

Zapraszamy do kontaktu szczególnie pracodawców zatrudniających pracowników w branży gastronomiczno-hotelarskiej, opiekunów osób starszych, porządkowej, budowlanej, produkcyjnej, handlowej itp.

Szczegółowe informacje:
tel. 56 654 92 79, 56 654 69 61
Dorota Wysocka – doradca zawodowy


Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy  dla Miasta Torunia w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: