Opis projektu

Tytuł projektu:
PI-PWP – Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej",
Działanie 7.2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej",
Poddziałanie 7.2.1. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Wartość projektu:
834 036,79 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
100%

Lider projektu:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Partnerzy projektu:

Gmina Miasta Toruń
Samorząd Miasta Lejdy

Cel:
wzrost stabilności i trwałości funkcjonowania toruńskich podmiotów ekonomii społecznej

Grupa docelowa:
podmioty ekonomii społecznej z obszaru miasta Torunia

Główne działania:

 • diagnoza i analiza problemu współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną,
 • wymiana doświadczeń z zagranicznym partnerem w zakresie włączania podmiotów ekonomii społecznej w realizację polityk publicznych
 • przygotowanie w gronie eksperckim (przedstawiciele administracji oraz sektora ES) programu współpracy GMT z PES,
 • opracowanie narzędzia IT dla GMT,
 • testowanie i monitoring efektów zastosowania produktów finalnych
 • upowszechnianie przetestowanego rozwiązania poprzez realizację materiałów promocyjnych (publikacja, filmy) oraz ogólnopolską konferencję,
 • szkolenia dla PES oraz administracji samorządowej dot. korzystania z wypracowanych produktów finalnych

Czas realizacji: luty 2012 – styczeń  2015

Planowane rezultaty projektu:

 • utworzenie programu współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną,
 • wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych,
 • zwiększenie rozeznania podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej we wzajemnych potrzebach
 • zwiększenie rozeznania administracji publicznej w ofercie podmiotów ekonomii społecznej
 • zwiększenie wzajemnego zaufania podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej
 • wzrost wiedzy dot. polskich i zagranicznych rozwiązań w zakresie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną
drukuj  
Nasi partnerzy:
NEWSLETTER