2013-09-11

Zapraszamy na szkolenie z zakresu PR i finansów w PES

Chcesz dowiedzieć się:

  Kto i w jaki sposób powinien zajmować się PR w podmiotach ekonomii społecznej?

 Jak kreować działania promocyjne i jakie są zasady współpracy z mediami?

  Skąd pozyskiwać źródła finansowania PES?

 

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI

TORUŃSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ*

NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:

„FINANSE I PR W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Termin: 24 września 2013 r., godz. 8:00 – 14:30

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Torunia,

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, Toruń. Sala nr 33.
 


Szkolenie jest jednym z działań „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Oprócz przedstawicieli toruńskich PES, w szkoleniu wezmą udział pracownicy Urzędu Miasta Torunia. Realizacja wspólnych szkoleń umożliwi rozwijanie partnerskich postaw, będzie też szansą na lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań, potrzeb, mocnych stron i ograniczeń toruńskich organizacji oraz Urzędu Miasta.
 

Już teraz pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij pocztą elektroniczną na adres: m.ignaszczak@cistorsps.pl, do 20 września 2013r. godz. 13:00.
 

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie można zgłaszać maksymalnie jedną osobę z danej organizacji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

 

GODZINA

PROGRAM SZKOLENIA

8.00 - 10.30

„PR w odniesieniu do ekonomii społecznej” – Waloch Magdalena

-  Narzędzia Public Relations

-  Podstawy skutecznej komunikacji

-  Zasady, które powinniśmy stosować w kontaktach z dziennikarzami

-  Profesjonalne przygotowanie informacji o naszej organizacji dla przedstawicieli mediów

10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

10.45 - 12.15

„Finanse w podmiotach ekonomii społecznej” – Jaszczak Agnieszka

-  Podstawowe pojęcia finansowo-księgowe

-  Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej

-  Zagadnienia ZUS

-  Podatki

12.15 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30 - 14.30

„Pożyczki oraz zabezpieczenia finansowania zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej” – Rybiński Piotr

-  Dotacyjne i pozadotacyjne narzędzia finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej

-  Formy zabezpieczeń dla pożyczek

-  Pożyczki dla PES na przykładzie Projektu Innowacyjnego: Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej: cel projektu, produkt i jego struktura, innowacyjność projektu, dobre praktyki – przykłady.

 

Projekt pn. „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS, realizowany jest przez CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Gminą Miasta Toruń.

*Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub chcące się ekonomizować, mające formę - zgodnie z definicją zawartą w SZOP POKL: spółdzielni pracy, spółdzielni  inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów  aktywności zawodowej, warsztatów  terapii zajęciowej.

docFormularz zgłoszeniowy na szkolenie
pdfFormularz zgłoszeniowy na szkolenie
drukuj  
Nasi partnerzy: