Opis projektu

Opis projektu:
Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem krajowym - Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
od 01.07.2014r. do 30.09.2015r.

Wartość projektu:
1 479 636,60 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
100%

Cel:
Aktywizacja społeczna i zawodowa 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) niezatrudnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r.

Grupa docelowa:
Mieszkańcy gminy Miasta Toruń oraz powiatu toruńskiego w wieku od 18 do 64 roku, którzy są:

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy (w ciągu ostatnich 2 lat)
 • osoba nieaktywna zawodowo z powodu:
  - opuszczenia zakładu karnego

  - ukończonej terapii uzależnień
  - bezdomności
  - niepełnosprawności- innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej

Główne działania:
Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą w 4 profilach zawodowych:

 • porządkowo-ogrodniczym,
 • budowlano-porządkowym
 • handlowo-usługowym
 • gastronomiczno-hotelarskim

Uczestnicy odbędą:

 • praktyki zawodowe,
 • kursy zawodowe,
 • trening interpersonalny,
 • naukę aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, socjalne i zawodowe,
 • kurs komputerowy.

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 831,10 zł brutto),
 • bilet miesięczny sieciowy,
 • eden posiłek w ciągu dnia,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą.
drukuj  
Nasi partnerzy:
NEWSLETTER