Stokrotkowy Szlak

Opis projektu: Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.1 - Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Okres realizacji projektu: od 01.10.2017r. do 31.03.2019r. Wartość projektu: 1 023 611,25 złŹródło finansowania: Europejski Fundusz SpołecznyKwota dofinansowania: 870 055,25 złCel: Podniesienie w okresie październik 2017 - marzec 2019 aktywności społecznej i zawodowej 39 niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń i powiatu toruńskiego, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.Grupa docelowa: 39 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem, mieszkańców gminy Toruń oraz gmin powiatu toruńskiego.Główne działania: - reintegracja społeczna (trening interpersonalny, zajęcia aktywizacyjne, gospodarowanie budżetem domowym, podstawy obsługi komputera, profilaktyka uzależnień, warsztaty z elementami Szkoły Rodzica, warsztaty prawne, indywidualne poradnictwo). - zajęcia zawodowe praktyczne i teoretyczne w 2 profilach zawodowych: porządkowo-ogrodniczo-usługowym oraz gastronomiczno-usługowym Uczestnicy projektu mają zapewnione: świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 831,10 zł brutto), premie integracyjne, bilet miesięczny sieciowy, jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową, ubezpieczenie NW, badania lekarskie, odzież roboczą, środki czystości, w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.  
drukuj  
Nasi partnerzy: