Aktywna Stokrotka

  Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.2 „Włączenie społeczne” oraz Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Okres realizacji projektu: od 01.03.2017r. do 28.02.2019r.Wartość projektu: 433 024,63 złŹródło finansowania: Europejski Fundusz SpołecznyWielkość dofinansowania: 368 070,93 złCel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji zawodowej.Grupa docelowa: 14 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (8 kobiet, 6 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego. Będą to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-67 lat. Główne działania: - reintegracja społeczna, w tym zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe i psychoterapia, zajęcia integracyjno-socjalizujące. - reintegracja zawodowa - szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe w Centrum Integracji Społecznej oraz u pracodawców.Uczestnicy projektu mają zapewnione: świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 831,10 zł brutto), premie integracyjne, bilet miesięczny miejski i pozamiejski, jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, odzież roboczą, środki czystości, w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
drukuj  
Nasi partnerzy: