Program aktywizacji i przedsiębiorczości zawodowej osób pozostających bez pracy.

              Projekt zakłada realizację edycji zatrudnienia socjalnego dla 7 mieszkańców Gminy Miasta Toruń zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym z powodu pozostania bez zatrudniena. W ramach edycji przeprowadzona zostanie reintegracja zawodowa ( praktyczna nauka umiejętności zawodowych, indywidualny mentoring, warsztaty przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej) oraz reintegracje społeczną ( grupowe zajęcia psychoedukacyjne, gospodarowanie budżetem domowym, doradztwo zawodowe, warsztaty wolontariatu, indywidualne poradnictwo).

              Zakładane rezultaty to wzrost kompetencji społecznych i zawodowych uczestników, co zwiększy ich szanse na wejście na rynek pracy. Dodatkowo wpisuje się w ogłoszony konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie promocji zatrudnienia i  aktywizacji zawodowe:

  • zadanie 1 - Podejmowanie działań promujących przedsiębiorczość, podejmowanie działań promujących przedsiębiorczość, podejmowanie działań w celu zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia oraz realizację inicjatyw mających na celu wsparcie osób bezrobotnych. Miejscem realizacji jest CISTOR  Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Zajęcia z integracji społecznej i częściowe zajęcia z reintegracji zawodowej będą odbywały się w Toruniu, ul. Stokrotkowej 22. Natomiast zajęcia z reintegracji zawodowej będą odbywały sie w różnych miejscach na terenie Torunia pod okiem instruktorów zawodu oraz bezpośrednio u pracodawców w zakresie przyuczania do stanowiska pracy.

            Projekt będzie realizowany we współpracy z MOPR i PUP, ponieważ w pierwszej kolejności podczas rekrutacji będą brane osoby korzystające ze wsparcia MOPR oraz zarejestrowane w PUP. Taka współpraca w przypadku CISTOR jest codziennością. W zakresie reintegracji zawodowej CISTOR będzie współpracował z różnymi pracodawcami w celu przyuczenia do zawodu, w szczególności z CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o. (oświadczenie w załączniku)

drukuj  
Nasi partnerzy: