» O nas » O nas

O nas

CISTOR® STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne powstało 29 sierpnia 2006 roku w Toruniu. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne posiada następujące uprawnienia:

  • 18 maja 2009 zostało wpisane jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, pod numerem ewidencyjnym: 2.04/00051/2009.
  • 1 kwietnia 2010 roku otrzymało od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzję o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej, znak WPS/DT.VII.KM.9024-5/10.
  • 15 marca 2011 roku zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia, pod numerem 400, jako Niepubliczna Placówka Oświatowa prowadzona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – placówka kształcenia ustawicznego.  

1 maja 2010 roku w drodze otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Torunia Stowarzyszenie przejęło zadania dotychczas wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR, kontynuując jego działania. Stowarzyszenie przejęło wszystkich pracowników, składniki majątku oraz wszystkie zadania związane z prowadzeniem reintegracji zawodowej i społecznej oraz z prowadzeniem usług.

19 lipca 2011 roku dokonaliśmy zmiany nazwy naszej instytucji na: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (CISTOR SPS). Zmiana ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości jakie miały miejsce po przejęciu przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu.

Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekty: „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne" (projekt  jest współfinansowaney przez Gminę Miasta Torunia) oraz   „Stokrotkowa Przystań" i  „PI-PWP – Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" (Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem działalności Stowarzyszenia jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych i tym samym przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążymy do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej.

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych

HISTORIA CISTOR

Centrum Integracji Społecznej - CISTOR istniało od 1 maja 2004 roku do 30 kwietnia 2010 roku na zasadach gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta Torunia.

Koncepcja powstała Centrum Integracji Społecznej - CISTOR w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy współpracy z Wydziałem Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Toruniu.

We wrześniu 2003 roku złożony został wniosek do wojewody kujawsko - pomorskiego o nadanie statusu centrum. W marcu 2004 roku projekt uzyskał bardzo pozytywną opinię marszałka oraz ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Miesiąc później wojewoda nadał status CIS, zaś 1 maja - zarządzeniem nr 105 / 2004 - Prezydent Miasta Torunia utworzył Centrum Integracji Społecznej - CISTOR w Toruniu z siedzibą przy ulicy Stokrotkowej 22.
30 kwietnia 2010 roku zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie Zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02.02.2010 r. Centrum Integracji Społecznej CISTOR Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Torunia zostało zlikwidowane.

drukuj  
Nasi partnerzy: