Szczegółowy opis projektu

Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wpisuje się w Oś Priorytetową 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 - Włączenie społeczne 9.2.1 - Aktywne włączenie społeczne.

Okres realizacji projektu: V 2021 – IV 2023

Wartość projektu: 1 715 197,80 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Kwota dofinansowania: 1 457 918,13 zł

Cel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.

Grupa docelowa: 30 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem, mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego

Główne działania:
- reintegracja społeczna – zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, gospodarowania budżetem domowym, doradztwa zawodowego, profilaktyki uzależnień, elementów szkoły rodzica, prawne, indywidualne poradnictwo (psychologiczne, prawne, zawodowe terapeutyczne) oraz zajęcia integracyjno-socjalizujące,
- reintegracja zawodowa (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, przedsiębiorczość z elementami ekonomii społecznej).

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

  • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 1240,80 zł brutto),

  • premie integracyjne,

  • bilet miesięczny sieciowy,

  • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,

  • ubezpieczenie NNW,

  • badania lekarskie,

  • odzież roboczą,

  • środki czystości,

  • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

drukuj  
Nasi partnerzy: