» O nas » Misja

Misja

Misja Stowarzyszenia

Celem naszego Stowarzyszenia jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom potrzebującym, bądź wspieranie takich działań w zakresie socjalnym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zawodowym.  Aktywizowanie i wszechstronny rozwój społeczeństwa.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi a w szczególności poprzez:

 1. Działalność charytatywną
 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 4. Ochronę i promocję zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka
 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszechstronna pomoc dla osób niepełnosprawnych
 6. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 7. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i samo zatrudnienia
 8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 9. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie
 10. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 12. Działania proekologiczne
 13. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 14. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 16. Promocję i organizację wolontariatu
 17. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 18. Aktywizowanie społeczeństwa , uczenie samopomocy, usamodzielnianie osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin
 19. Redagowanie, opiniowanie, promowanie rozwiązań dotyczących wypracowywania standardów w instytucjach: pomocy społecznej, rynku pracy, szeroko rozumianej ekonomii społecznej, monitorowanie i ewaluację w/w działań
 20. Promowanie dobrych praktyk z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowe
 21. Świadczenie pomocy w zakresie materialnym i niematerialnym, poradnictwa psychologicznego, zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy
 22. Prowadzenie  poradnictwa prawnego w szczególności poradnictwo w zakresie przestrzegania praw obywatelskich i praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji
 23. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów
 24. Współpracowanie i współdziałanie z organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi, organizacjami oraz innymi podmiotami i instytucjami
 25. Współpracowanie z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w celu realizacji zadań statutowych
 26. Diagnozowanie, analizowanie potrzeb w zakresie w/w działalności Stowarzyszenia.
 27. Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 28. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.
 29. Prowadzenia Centrum Integracji Społecznej.
drukuj  
Nasi partnerzy: