2022-03-28

Rozpoczynamy 2 edycję projektu: "Stokrotkowa Liga"

Ruszamy z kolejną edycją  projektu Stokrotkowa Liga– program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej w ramach EFS. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z:

- reintegracji społecznej (zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień, elementów szkoły rodzica, prawne), indywidualne poradnictwo (psychologiczne, prawne, zawodowe terapeutyczne) oraz zajęcia integracyjno-socjalizujące,

 reintegracji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, przedsiębiorczość z elementami ekonomii społecznej).


W ramach projektu:

  • świadczenie integracyjne - 1 489,00 zł.
  • bilet msc MZK i PKS
  • paczki żywnościowe 
  • badania lekarskie
  • Szkolenie BHP
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowne 
  • ubezpieczenie z tytułu wypadków
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • odzież robocza 
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, terapeuta uzależnień, prawnik

W ramach Projektu przewidziano teoretyczną i praktyczną naukę o profilu porządkowo-usługowym oraz gastronomiczno-usługowym. 

Osoby biorące udział w Projekcie przechodzą indywidualną diagnozę i mogą podjąć indywidualną ścieżkę w grupie, np. opiekun osób starszych, pracownik administracji i inne. 

Projekt skierowany jest do niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego realizowany będzie w  partnerstwie CISTOR SPS i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. W nieformalnym partnerstwie proj. wspierać będą także PUP dla miasta Torunia oraz OPS z terenu realizacji.

Więcej szczegółów

Ulotka

 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: