Aktualności

  

 

 

Załączamy protokół z wyboru oferenta na wsparcie indywidualne i grupowe uczestników CIS.

W związku z realizacją projektu, pn. „TRZY STOKROTKI - PROGRAM REINTEGRACJI W RAMACH CIS.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.20 Aktywne włączenie społeczne, schematu: Działania reintegracyjne realizowane przez CIS, KIS; Celu szczegółowego: EFS+.CP4.H Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027"- CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Rozstrzygnięcie.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia na dostawę artykułów spożywczych.

 

Zmiana w treści zapytania ofertowego.

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 1/TS/2024 z dnia 16.01.2024r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej

Poszukujemy dostawcy artykułów spożywczych

W związku z realizacją projektu, pn. „TRZY STOKROTKI - PROGRAM REINTEGRACJI W RAMACH CIS.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poszukujemy dostawcy artykułów spożywczych.

Rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS”

Rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS” współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Protokół z wyłonienia oferenta

Ze względu na brak ofert nie podlegających odrzuceniu, nie wyłoniono wykonawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych.

Poszukujemy dostawcy artykułów spożywczych

W związku z realizacją projektu, pn.  „Akcja Praca! Program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne" ), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty.

CISTOR poszukuje pracodawców chętnych do podjęcia współpracy
Centrum Integracji Społecznej CISTOR, poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia uczestników CIS na nieodpłatne praktyki zawodowe.
Dzięki praktykom, pracodawca ma możliwość sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników CIS, co w konsekwencji może wpłynąć na złożenie oferty pracy.
Chętnych do współpracy pracodawców prosimy o kontakt pod numerem: (56) 654-69-61 lub mailowo: b.dzikowska@cistorsps.pl; k.piotrowska@cistorsps.pl

 

CISTOR szuka pracownika socjalnego!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PRACOWNIK SOCJALNY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

CISTOR szuka psychologa!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA / PRACOWNIK PROJEKTU

 

Rozpoczynamy projekt Lepsze jutro rodzin

Projekt pn. „Lepsze jutro rodzin” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

Celem projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii i ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem oraz przeciwdziałanie psychospołecznym skutkom pandemii.

 

Wszystkie zaplanowane działania projektu są odpowiedzią na zdiagnozowane trudności opiekuńczo-wychowawcze i relacyjne w rodzinach z gminy Lubicz (teren Gronowa, Gronówka oraz wsi przyległych) w związku z pandemią covid-19.

 

Rozpoczynamy 2 edycję projektu: "Stokrotkowa Liga"

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub (...)

CISTOR szuka pracownika socjalnego!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PRACOWNIK SOCJALNY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

CISTOR szuka psychologa!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA / PRACOWNIK PROJEKTU

 

CISTOR szuka specjalistę rynku pracy!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

SPECJALISTA RYNKU PRACY/ DORADCA ZAWODOWY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

 

Zaproszamy do udziału w projekcie

„Akcja Praca! Program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego

Poszukujemy pracowników

Chcesz zmienić coś w swoim życiu? Masz pasję do tego, co robisz? Lubisz się rozwijać i uczyć? Lubisz kontakt z ludźmi i nie boisz się sytuacji stresowych? Zapraszamy do nas!

Otrzymaliśmy Wyróżnienie Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

dla podmiotu ekonomii społecznej za działania podjęte w czasie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021

Poszukujemy psychoterapeuty

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego poszukujemy...

drukuj  
Nasi partnerzy: