Europejski Fundusz Społeczny

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - EFS

Europejski Fundusz Społeczny - EFS (ang. European Social Fund - ESF) jest jednym z czterech Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Jest on najważniejszym instrumentem wspólnotowym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

Jego celem jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego i spójności UE poprzez inwestycje w kapitał ludzki.

Obszary działalności EFS obejmują:

  •   aktywizację zawodową bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem
  •   przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  •   kształcenie ustawiczne
  •   doskonalenie kadr gospodarki, rozwój przedsiębiorczości
  •   aktywizację zawodową kobiet. 

Ponadto, w ramach EFS wspierane są tzw. kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.  

Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa. 

Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.  

Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Budżet Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2000-2006 wynosił około 60 miliardów euro, co stanowiło około 30 procent środków przeznaczonych dla Funduszy Strukturalnych przez Unię Europejską na lata 2000-2006 (było to razem prawie 195 miliardów euro). 

Szacuje się, iż w ramach EFS Polska otrzymała w latach 2004-2006 pomoc finansową w wysokości 1,910 mld euro.

Na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny przeznaczył 11,4 mld euro na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty, na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Polska strona Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj  
Nasi partnerzy: